O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

Pożyczka lub kredyt bez zgody małżonka

Czy małżeństwo oznacza robienie wszystkiego razem? Czy zaciągając zobowiązania zawsze musimy pytać o zgodę współmałżonka? Jakie działania wymagają wspólnego działania o co jest tylko naszą sprawą? Co zrobić gdy małżonkowie sprzeczają się co do zarządzania majątkiem wspólnym?

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania na przykład do czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia ale także nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego – choć tylko tych za odpłatnością, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania. Ponadto zgody wymaga czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Wreszcie nie obejdzie się bez zgody na darowizny z majątku wspólnego.

Zatem nie każdy kredyt czy pożyczka wymaga zgody drugiego małżonka a tylko taki który np. obciążałbym wspólną nieruchomość.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Możemy wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

Jeśli nie zaneguje czynność bez zgody obowiązuje.

Pamiętajmy, że jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna!

Co zrobić gdy małżonek odmawia udzielenia zgody?

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, ale tylko wtedy jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Spór w zarządzaniu majątkiem wspólnym.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, który małżonkowie co do zasady wykonują razem. Może również postanowić, że zamiast w/w zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Później postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności.


Czy zawsze udziały w majątku wspólnym są równe?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Co ciekawe spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem. Trzeba jednak pamiętać, że pod pewnym warunkiem. A mianowicie, tylko w wypadku, gdy spadkodawca przed śmiercią wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Jak to się ocenia? Bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego (rozdzielność, rozwód), jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...