O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

CZY BYCIE RAZEM OZNACZA TAKŻE WSPÓLNY MAJĄTEK? Kilka słów o wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wspólność majątkowa to podstawowy, najczęstszy ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami. Z chwilą zawarcia małżeństwa, z samego tego faktu powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania.

Co należy do majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

• pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
• dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

Co to takiego majątek osobisty?

To wszystko to co nie jest wspólne. A co nie jest? Otóż do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

• przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
• przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
• przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
• prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
• przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
• wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków – czyli roszczenie o wypłatę wynagrodzenia należy do majątku osobistego, w momencie gdy zostanie wypłacone trafia już do majątku wspólnego;
• przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
• prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
• przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Czynności wymagające zgody drugiego małżonka.

Małżeństwo powoduje de facto szereg ograniczeń w podejmowaniu samodzielnym decyzji.
Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

• czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania osobie trzeciej;
• czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
• darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.


Trzeba pamiętać, że taka jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna!

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

Odpowiedzialność za długi małżonka.

Tylko jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego takiego małżonka, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej.

Czy udział w majątku wspólny zawsze jest równy?

Tylko co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W razie pytań piszcie! Mail: biuro@bbpkancelaria.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...