O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

JAK UNIEWAŻNIĆ MAŁŻEŃSTWO?

Z jakich powodów można unieważnić małżeństwo? Czym unieważnienie różni się od rozwiązania? Czy to to samo czy zupełnie co innego? Jakie konsekwencje rodzi unieważnienia małżeństwa? I co ze wspólnymi dziećmi oraz majątkiem?

Zbyt młode osoby nie zawrą legalnie małżeństwa.

W Polsce nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Taka jest generalna zasada, o której trzeba pamiętać. Niemniej jednak jak to z zasadami bywa są też od nich pewne wyjątki. Z ważnych powodów, lecz tylko sąd opiekuńczy, może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Jeśli te reguły zostaną złamane, to unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków.

Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Ponadto jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.


Kłopoty ze zdrowie mogą okazać się przeszkodą.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Ponadto nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Bigamia wciąż zakazana.

W naszej kulturze, nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać nie tylko oszukany małżonek, ale także każdy kto ma w tym interes prawny. Czyli ta trzecia oszukana osoba również.

Czy każde pokrewieństwo zawsze wyklucza małżeństwo?

Nie, nie zawsze. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi (rodzina żony lub męża).

Co w sytuacji adopcji?

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony, czyli potocznie zwani adoptujący i adoptowany.

Gdy zostaliśmy wprowadzeni w błąd lub podjęliśmy decyzję pod wpływem groźby…

… małżeństwo może być unieważnione. Bowiem jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony lub pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste, można żądać unieważnienia takiego małżeństwa.

Trzeba jednak pamiętać o terminie! Z tych powodów nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Co z dziećmi i majątkiem?

Sąd oczywiście będzie musiał się zająć i tym tematem. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

W razie pytań piszcie! mail: biuro@bbpkancelaria.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...